Menu Close
ZEMLJEVID 3

Delovni sklopi

Delovni sklop 1: Etične zahteve

Ta delovni sklop določa »etične zahteve«, ki jih mora projekt upoštevati. To vključuje tudi postopke za izdajo soglasja, identifikacijo udeležencev v raziskavi, varstvo podatkov in zahteve za enakost spolov.

Delovni sklop 2: Integracija in izmenjava podatkov, modelov in orodij

Ta DS bo olajšal dostop do vhodnih podatkov za različne modele, ki se uporabljajo v sistemu za podporo odločanja. To med drugim vključuje vremenske podatke, fizikalne podatke (npr. vrsta tal), kultivar, stopnje odpornosti in podatke za upravljanje kmetije (datum setve, prejšnji posevek, oranje itd.). Razpoložljivi sklopi podatkov bodo usklajeni z vhodnimi zahtevami številnih modelov, in bodo zagotovili lokalno pomembnost, nadzor kakovosti in omogočili enostaven dostop za uporabnika.

Delovni sklop 3: Razvoj nadzornih plošč in platforme

V okviru tega delovnega sklopa bodo razvite štiri nadzorne plošče, ki se bodo osredotočale na različne skupine uporabnikov. Na voljo bodo tri nadzorne plošče za kmete/svetovalce, četrta pa bo zasnovana za ponudnike/raziskovalce sistema za podporo odločanja.

  • Uporabniška nadzorna plošča za sistem za podporo odločanja bo uporabnikom omogočala izbiro in zagon orodij DSS (prednostni uporabniki: kmetje in svetovalci)
  • Nadzorna plošča za primerjavo sistemov za podporo odločanja je namenjena uporabnikom, da primerjajo različna orodja sistemov in njihove rezultate (prednostni uporabniki: svetovalci in interesne skupine)
  • Nadzorna plošča za prilagajanje sistemov za podporo odločanja omogoča spreminjanje parametrov znotraj sistema za hitrejšo prilagoditev sistema danim državam (prednostni uporabniki: interesne svetovalne skupine in raziskovalci)
  • Nadzorna plošča za integracijo sistemov za podporo odločanja zagotavlja spletni znanstveni okvir delovnih postopkov za spodbujanje razvoja novih orodij s povezovanjem obstoječih sistemov, modelov, virov podatkov in algoritmov za manipulacijo podatkov. (Prednostni uporabniki: raziskovalci in ponudniki sistema za podporo odločanja)

Delovni sklop 4: Potrjevanje in ocenjevanje sistema za podporo odločanja

Ta delovni sklop preverja obseg orodij za odločanje, ki zagotavljajo točne napovedi in količinsko določa vrednost teh napovedi v smislu ekonomskega donosa in zmanjšanja uporabe fitofarmacevtskih sredstev. Ta delovni sklop bo prav tako razširil oceno morebitnega vpliva orodij DSS na evropski ravni v smislu ekonomskega donosa in okoljskega vpliva.

Naloge v okviru tega delovnega sklopa bodo podale odgovore na naslednja vprašanja:

  • Ali modeli in sistemi za podporo odločanja zagotavljajo pravilne napovedi o: (i) izbruhu škodljivih organizmov in bolezni, (ii) odzivu škodljicev, bolezni in/ali plevela na način zatiranja oz. obvladovanja?
  • Ali so modeli in sistemi za podporo odločanja smiselni?
  • Ali sistemi za podporo odločanja prinašajo boljši pridelek/večji ekonomski donos/manjšo uporabo fitofarmacevtskih sredstev?
  • Kakšen je potencialni vpliv uporabe sistema za podporo odločanja na evropski ravni?

Delovni sklop 5: Spodbude in ovire pri uvajanju sistemov za podporo odločanja

Trenutni in potencialni uporabniki sistemov za podporo odločanja bodo vključeni v razgovor in anketo, da bi se ocenilo splošno učinkovitost vsakega sistema. Prav tako se bo s preučevanjem profilov uporabnikov ugotavljalo morebitne povezave med značilnostmi uporabnika in razlogi za njegov sprejem/zavrnitev različnih vrst sistemov za podporo odločanja. Tako bomo lahko raziskali različne vedenjske in tehnične vidike, ki vplivajo na uporabnikov izbor določenega sistema za podporo odločanja.

Delovni sklop 6: Dejavnosti z več akterji, mreženje in delavnice za širjenje ugotovitev

V tem delovnem sklopu bo uporabljen pristop z več akterji za interakcijo z uporabniki in deležniki. Interakcije se bo usmerjalo na treh biogeografskih območjih, vsako od njih pa bo koordiniral »vodja območja«.

V prvi fazi bodo predstavniške skupine uporabnikov in deležnikov iz različnih sektorjev kmetijstva in geografskih območjih zbirale informacije za projekt. Ta faza bo (i) poudarjala koristi platforme in identificirala razvijalce sistemov za podporo odločanja, ki jih zanima sodelovanje pri projektu, in (ii) zagotavljala, da delovni sklopi 2–5 dobijo ključne vhodne podatke za razumevanje omejitev trenutnih možnih poti dostopa do sistemov za podporo odločanja in uporabniške vhodne podatke za oblikovanje zasnove in vsebine platforme in nadzornih plošč.

V drugi fazi bo skupnost IPM Decisions Network povsem razširjena za podajanje ugotovitev širši skupnosti uporabnikov in deležnikov za hitrejšo uvedbo platforme in sistemov za podporo odločanja v integriranem varstvu rastlin (IPM DSS).

Delovni sklop 7: Vodenje projekta

Ta DS bo zagotovil kakovost izvedbe in učinke v časovnem in proračunskem okviru projekta.

Vodje delovnih sklopov, vodje območij in konzorcij IPM Decisions bodo predstavljali izvršni organ za vodenje projekta (PME). Za nadzor projekta bo usmerjevalna skupina projekta (PSG) vključevala vse udeležence, razen tistih, ki so vključeni v izvršni organ za vodenje projekta. Usmerjevalna skupina prek strateške usmeritve zagotavlja, da projekt izpolnjuje zahteve uporabnikov.

IPM vertcal_whitePovečanje učinka sistemov za podporo pri odločanju na kmetiji za integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi

EU_FLAGProjekt je financiran v okvirju programa Evropske unije Obzorje 2020 za raziskave in inovacije pod št. sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev 817617. Več informacij je na voljo na http://ec.europa.eu

KONTAKT33_MPS white_trans
Mednarodna Podiplomska Šola JS
Marko Debeljak
marko.debeljak@ijs.si